Oferta

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

Badania

 • badania batymetryczne;
 • pobieranie próbek osadów ze wskazanej lokalizacji;
 • badania laboratoryjne uziarnienia – analiza sitowa oraz analiza areometryczna;
 • badania laboratoryjne w kierunku dopasowania odpowiedniego typu polielektrolitu wraz z określeniem stężenia oraz dawki w celu zapewnienia efektywnego odwadniania osadu;
 • badania laboratoryjne w kierunku dobrania odpowiedniego materiału kontenera syntetycznego wraz z określeniem wymiarów porów płaszcza w celu zapewnienia efektywnego odwadniania osadu;
 • badania laboratoryjne na oznaczenie uwodnienia zalegającego osadu;
 • badania laboratoryjne na oznaczenie wilgotności oraz redukcji odwodnionego osadu w technologii odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®;
 • badanie w akredytowanym laboratorium uwodnionego osadu oraz odcieku po przeprowadzonych badaniach odwadniania celem wykonania oznaczeń wskazanych związków (chrom, cynk, kadm, miedź, nikiel, rtęć, ołów, arsen, suma WWA, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, Indeno(1,2,3-c,d)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(g,h,i)perylen, chryzen, fluoranten, antracen, naftalen, acenaftalen, fluoren, fenantren, piren, suma PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 i 180, indeks oleju mineralnego, ogólny węgiel organiczny, fosfor ogólny, fosforany, azot ogólny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot azotynowy, zawiesina ogólna, BZT5, ChZT5, indeks nadmanganianowy, przewodność elektryczna właściwa, substancje rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna, odczyn, zasadowość ogólna, tributylocyny, akrylamid);
 • wykonanie raportu z przeprowadzonych badań laboratoryjnych;

Więcej o badaniach geotechnicznych i hydrotechnicznych na stronie: https://inora.pl/badania.html

Kontenery syntetyczne Soiltain®
Kontenery syntetyczne Soiltain®

Projekty i konsultacje

 • obliczenia parametrów technicznych kontenerów syntetycznych SoilTain®;
 • opracowanie projektów technologicznych;
 • kosztorysy i specyfikacje;
 • wsparcie na każdym etapie przedsięwzięcia;

 

 

Sprzedaż

 • geowłókniny i geomembrany;
 • kontenery syntetyczne SoilTain® uszyte pod wymagany wymiar;
 • polielektrolity (uprzednio dobrany do uwodnionego osadu);
 • stacje dozowania polielektrolitu wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową;
 • kompletne instalacje do prowadzenia odwadniania osadów w technologii odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®;

 

Kontenery syntetyczne Soiltain®
Kontenery syntetyczne Soiltain®

 

Wykonawstwo:

 • wykonanie badania głębokości cieków i zbiorników wodnych;
 • budowa, zabezpieczenie i uszczelnienie pola refulacyjnego, na którym mają znaleźć się kontenery syntetyczne SoilTain®;
 • kompleksowa obsługa realizacji odwadniania osadów:
  • dostarczenie elementów składowych na plac budowy: stacji dozowania polielektrolitu wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową, polielektrolitu, instalacji rurociągów, kontenerów syntetycznych SoilTain®;
  • montaż rurociągów, podłączenie instalacji pod system rurociągów Zamawiającego w celu odbioru uwodnionego osadu z refulera/pompy;
  • obsługa stacji dozowania polielektrolitu wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową w trakcie prowadzonego procesu: nadzór nad ciągłością w dozowaniu polielektrolitu, uzupełnianie środka, bieżąca kontrola parametrów pracy, wody, itp.;
  • bieżąca obsługa instalacji rurociągów doprowadzających uwodniony osad do kontenerów syntetycznych wraz z obsługą kontenerów syntetycznych SoilTain® odwadniających osad na polu refulacyjnym;

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Zapraszamy do kontaktu z nami
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji w Polityce Cookies.