Technologia kontenerów syntetycznych SoilTain®

Technologia, którą się zajmujemy i oferujemy to efektywne odwadnianie wszelkiego rodzaju osadów za pomocą kontenerów syntetycznych SoilTain® (Rys 1). Metoda ta sprawdza się przy odwadnianiu osadów ściekowych poprzez osady denne zbiorników wodnych, osady morskie, czy różnego rodzaju osady poprodukcyjne.

Technologia polega na pobieraniu uwodnionych osadów przez odpowiednią do danej realizacji pompę, kolejno kierowanie urobku przez proces flokulacji do kontenerów syntetycznych, w których następuje odwadnianie. Po zakończonym procesie odwadniania osady są mogą być wydobyte z płaszcza kontenera.

Technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®.

Rys. 1 Technologia odwadniania w kontenerach syntetycznych SoilTain®

Bardzo ważnym elementem technologii odwadniania osadów w kontenerach syntetycznych SoilTain® jest dozowanie do uwodnionego osadu polielektrolitów (flokulantów).

Działanie polielektrolitów pozwala w prosty sposób pozbyć się nadmiaru wody z osadu. Zastosowanie tego typu substancji agregującej cząsteczki osadu (proces flokulacji) jest konieczne do prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia odwadniania osadów.

Na zdjęciu 1 przedstawiono zestawienie osadów przed (zdjęcie 1 – naczynie po lewej) i po procesie flokulacji czyli po dodaniu polielektrolitu (zdjęcie 1 – naczynie po prawej).

Zestawienie osadów przed i po procesie flokulacji
Zdjęcie 1. Zestawienie osadów przed i po procesie flokulacji

Ze względu na szerokie zastosowanie polielektrolitów w trakcie działań prowadzonych na różnych zbiornikach wodnych, przez wzgląd na środowisko naturalne przeprowadzono szereg testów ekotoksykologicznych na tych substancjach. Użycie polielektrolitów jest prawnie regulowana przez Rozporządzenie 1272/2008 gdzie flokulanty sklasyfikowane są jako substancje nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska oraz Dyrektywę 1999/45/WE, która nie klasyfikuje polielektrolitów jako niebezpieczne. Każda z substancji kondycjonujących posiada Kartę Charakterystyki, która zawiera informacje dotyczące szeroko prowadzonych badań ekotoksykologicznych na poszczególnych organizmach żywych, potwierdzające brak toksyczności substancji.

Roztwór polielektrolitów dozowany jest do urobku w sposób automatyczny przez pompę dozującą zależną od parametrów przepływu oraz zawartości suchej masy osadu. Aparatura kontrolno – pomiarowa zapewnia pełną automatyzację całego procesu, a co za tym idzie dozowanie dokładnie takiej dawki polielektrolitu jaka jest wymagana. Dzięki temu polielektrolit wiąże się z cząstkami osadu nie przedostające się do odcieku odpływającego z kontenera syntetycznego.

Nie bez powodu na rynku istnieje duże zróżnicowanie i wybór polielektrolitów. Każdy osad jest inny. Dlatego w procesie przyspieszonej sedymentacji jednym z najistotniejszych działań jest aby przed danym przedsięwzięciem odpowiednio dobrać substancję agregującą oraz typ rękawa SoilTain®. Konieczne jest właściwe dopasowanie tych elementów, które gwarantują skuteczne, szybkie i ekonomiczne odwodnienie osadu

Docelowy proces odwadniania zaczyna się od napełniania kontenera refulatem przez dostępne kominki wlotowe. Rękaw syntetyczny wypełnia się do uprzednio wyznaczonej obliczeniowo maksymalnej wysokości, następnie oczekuje się na redukcję objętości Rys 2. Płaszcz synte-tyczny dopełnia się kilkukrotnie kolejnymi wsadami refulatu, aż do maksymalnego wykorzy-stania jego objętości. W etapie końcowym odbywa się ostatni proces konsolidacji materiału i docelowe jego osuszenie. Kolejne etapy procesu przedstawiono na rysunku 3.

Przykładowy schemat realizacji
Rys. 2 Przykładowy schemat realizacji
Schematyczny przebieg odwadniania osadu w kontenerach
Rys. 3 Schematyczny przebieg odwadniania osadu w kontenerach

Kontenery wykonuje się ze specjalistycznych materiałów geosyntetycznych, najczęściej są to geotkaniny poliestrowe bądź polipropylenowe. Specjalnie zszywane tkaniny tworzą rękaw syntetyczny, który posiada kominy wlotowe dla podawania uwodnionego osadu. Sam kontener posiada wielkości nawet do 65 m długości i około 1500 m3 pojemności. W zależności od realizacji czy ukształtowania terenu układa się je obok siebie bądź piętrowo. Dzięki odpowiedniemu doborowi parametrów technicznych materiału (wielkość porów, wytrzymałość itp.), kontener pozwala na efektywne odprowadzenie wody na zewnątrz, zatrzymując jednocześnie materiał osadowy wewnątrz konstrukcji.

Po zakończeniu odwadniania osadu w kontenerach syntetycznych w efekcie otrzymuje się znaczną redukcję osadu. Suchy osad najczęściej wydobywa się poprzez rozcięcie rękawa syn-tetycznego. Następnie przewozi się go w docelowe miejsce składowania czy utylizacji. Odwodniony osad może również pozostać w kontenerach na terenie odpowiednio do tego przygotowanym oraz wyprofilowanym i zasypany na etapie końcowym.

Korzyści z technologii SoilTain®

Przeczytaj więcej o korzyściach i przewagach tej technologii
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce.
Więcej informacji w Polityce Cookies.