Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®
Odwadnianie osadów za pomocą georur syntetycznych SoilTain®

Pogłebianie zbiorników i cieków wodnych

Zgromadzone na dnie zbiornika osady zawierają znaczną część związków zanieczyszczających środowisko wodne. Dlatego jednym z  niezbędnych działań dążącym do oczyszczenia zbiornika wodnego jest usunięcie osadów dennych.

Podczas przepompowywania uwodnionego osadu dozuje się odpowiednią ilość polielektrolitu uzależnioną od mierzonej wielkości przepływu szlamu. Skutkiem używania polielektrolitu jest wiązanie cząsteczek stałych w większe skupiska, powodując przez to zmianę struktury osadów i znacznie poprawiając ich właściwości filtracyjne. Dzięki temu oddzielona od frakcji stałej woda dużo skuteczniej odpływa przez płaszcz georury.

W przypadku przedsięwzięć związanych z odwadnianiem wydobytych osadów dennych, stosuje się jednoczesne napełnianie kilku georur, tak aby zapewnić sprawny przebieg realizacji. Georury mogą zostać umieszczone w lekkim zagłębieniu terenu wyłożonym folią uszczelniającą.

Po zakończonym procesie odwadniania osadów dennych i ostatecznym ich osuszeniu w efekcie otrzymuje się znaczną redukcję materiału. Tak osuszony materiał można wydobyć poprzez rozcięcie rękawa geosyntetycznego, a następnie przewiezienie go w docelowe miejsce składowania. Istnieje także możliwość by po zakończeniu przedsięwzięcia zasypać georury. Teren można ponownie zazielenić bądź wykorzystać do innych celów.

Stosowanie oferowanego przez naszą firmę rozwiązania, powoduje ułatwienie oraz przyśpieszenie prac budowlanych przy jednoczesnej poprawie warunków ekonomicznych. Wydobycie osadów odbywa się przy minimalnej ilości sprzętu ciężkiego. Obserwuje się znaczną redukcję uwodnienia osadów dennych, które można następnie transportować bez konieczności użycia ciężarówek typu wanna. Dodatkową zaletą, którą należy tutaj nadmienić jest fakt, iż pompowane osady przemieszczają się rurociągiem wprost do georury gdzie są odsączane. Nie mają więc bezpośredniego kontaktu z atmosferą co oznacza istotną redukcję stężenia zanieczyszczeń w powietrzu jeżeli takowe występują, a co za tym idzie zminimalizowanie natężenia nieprzyjemnego zapachu.